forty-spotted pardalotes Tasmania

Contact

14 + 14 =

White gum Eucalyptus viminalis